Nr licencji agencji zatrudnienia: 10244

Dla Pracodawcow Doradztwo HR Kadry i Place Rekrutacje

Zatrudnianie-osob-niepelnosprawnychPomimo, iż polski rynek pracy dla osób niepełnosprawnych ma wiele do życzenia, to coraz więcej pracodawców dostrzega korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

I nie są to tylko względy czysto finansowe, ale często gwarancja zatrudnienia rzetelnych i lojalnych pracowników, doceniających i szanujących swoją pracę.

Pracownicy niepełnosprawni bardzo identyfikują się ze swoim miejscem pracy oraz – jak twierdzą niektórzy Pracodawcy – są bardziej zaangażowani w realizację powierzonych im zadań, niż osoby pełnosprawne.

 

Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

1. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ - Pracodawcom zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych przysługuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników.

Kwestie dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

znaczny stopień niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym - 2 400 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 1 800 zł,

umiarkowany stopień niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym - 1 725 zł,
 • bez schorzenia specjalnego - 1 125 zł,

lekki stopień niepełnosprawności:

 • ze schorzeniem specjalnym - 1 050 zł,
 • bez schorzenia specjalnego -  450 zł.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. OBNIŻENIE KOSZTÓW FIRMY Z TYTUŁU PONOSZENIA OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK NA PFRON  - korzyści finansowe są uzależnione od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Jeżeli zatrudnia 6% osób niepełnosprawnych jest z tego obowiązku zwolniony.

Dla przykładu : Pracodawca zatrudniający 100 pracowników, i nie zatrudniający osób niepełnosprawnych, zapłaci co roku ponad 100 000 zł, a już zatrudniając nawet jedną   osobę niepełnosprawną może zaoszczędzić ponad 17 000 zł.

Natomiast jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniesie 6% wszystkich zatrudnionych, obciążenie z tytułu składek na PFRON będzie wynosić 0.

3. ZWROT KOSZTÓW - Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną, może starać się o zwrot kosztów z tytułu :

 • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób,
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej,
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej,
 • wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej,
 • szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy,
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy
 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Nasza firma pomaga Pracodawcom w realizacji czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PERON, a w szczególności, wspiera m.in. w zakresie :

 • rejestracji Pracodawcy, który nie był wcześniej zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PERON – składając pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy złożyć również komplet dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wypełniania comiesięcznych druków i formularzy (formularz główny WN-D oraz formularz INF-D-P – odrębny dla każdego niepełnosprawnego pracownika)
 • obsłudze aplikacji SODiR off-line

Specjalizujemy się również w rekrutacji i selekcji pracowników z niepełnosprawnościami. Z uwagi na korzystne warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dodatkowe zwolnienia podatkowe rekrutacja pracowników niepełnosprawnych jest praktykowana coraz chętniej przez polskich przedsiębiorców. Pomagamy w odpowiednim doborze wymagań, dostosowania ich do stanowiska i grupy, w samej rekrutacji i późniejszej selekcj

 

AW&T Consulting

Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy
Anna Węclewicz

ul. Wał Miedzeszyński 414/23
03-994 Warszawa

email: kontakt@AWTConsulting.pl
tel. 604-838-618
Fax 22 644-28-10

Projektowanie stron internetowych: Sitte.pl Lublin