Nr licencji agencji zatrudnienia: 10244

Dla Pracodawcow Doradztwo HR Kadry i Place Rekrutacje

Zatrudnianie-osob-niepelnosprawnychPomimo, iż polski rynek pracy dla osób niepełnosprawnych ma wiele do życzenia, to coraz więcej pracodawców dostrzega korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

I nie są to tylko względy czysto finansowe,  ale często  gwarancja zatrudnienia rzetelnych i lojalnych pracowników, doceniających i szanujących swoją pracę.

Pracownicy niepełnosprawni bardzo identyfikują się ze swoim miejscem pracy oraz – jak twierdzą  niektórzy Pracodawcy – są bardziej zaangażowani w realizację powierzonych im zadań, niż osoby pełnosprawne.

Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej:

1. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ - Pracodawcom zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych przysługuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników.

Kwestie dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

 • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
 • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 •    450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie pracodawca może otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – w przypadku pracodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą,
 • 90 % poniesionych kosztów płacy - w przypadku pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ponadto na ostateczną kwotę dofinansowania ma wpływ także pomoc otrzymana z innych źródeł.

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. OBNIŻENIE KOSZTÓW FIRMY Z TYTUŁU PONOSZENIA OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK NA PFRON  - korzyści finansowe są uzależnione od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Jeżeli zatrudnia 6% osób niepełnosprawnych jest z tego obowiązku zwolniony.

Dla przykładu : Pracodawca zatrudniający 100 pracowników, i nie zatrudniający osób niepełnosprawnych, zapłaci co roku ponad 100 000 zł, a już zatrudniając nawet jedną   osobę niepełnosprawną może zaoszczędzić ponad 17 000 zł.

Natomiast jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniesie 6% wszystkich zatrudnionych, obciążenie z tytułu składek na PFRON będzie wynosić 0.

3. ZWROT KOSZTÓW - Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną, może starać się o zwrot kosztów z tytułu:

 • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób,
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej,
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej,
 • wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej,
 • szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy,
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy
 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Nasza firma pomaga Pracodawcom w realizacji czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PERON, a w szczególności, wspiera m.in. w zakresie :

 • rejestracji Pracodawcy, który nie był wcześniej zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PERON – składając pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy złożyć również komplet dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wypełniania comiesięcznych druków i formularzy (formularz główny WN-D oraz formularz INF-D-P – odrębny dla każdego niepełnosprawnego pracownika)
 • obsłudze aplikacji SODiR off-line

Specjalizujemy się również w rekrutacji i selekcji pracowników z niepełnosprawnościami. Z uwagi na korzystne warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dodatkowe zwolnienia podatkowe rekrutacja pracowników niepełnosprawnych jest praktykowana coraz chętniej przez polskich przedsiębiorców. Pomagamy w odpowiednim doborze wymagań, dostosowania ich do stanowiska i grupy, w samej rekrutacji i późniejszej selekcji.

 

AW&T Consulting

Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy
Anna Węclewicz

ul. Wał Miedzeszyński 414/23
03-994 Warszawa

email: kontakt@AWTConsulting.pl
tel. 604-838-618
Fax 22 644-28-10

Projektowanie stron internetowych: Sitte.pl Lublin