Nr licencji agencji zatrudnienia: 10244

Dla Pracodawcow Doradztwo HR Kadry i Place Rekrutacje

KorzysciKorzystanie z naszych usług pozytywnie wpłynie na koszty działalności Państwa firmy. Zlecenie nam zadań dotychczas wykonywanych przez własne komórki kadr i płac, wyraźnie zmniejszy koszty administracyjne Państwa organizacji.

Ograniczenie kosztów dotyczy nie tylko kosztów pracy, takich jak : składki na ubezpieczenie społeczne, koszty zwolnień lekarskich, urlopów, szkoleń, itp., ale również koszty pomieszczeń, wyposażenia stanowisk pracy, obsługi biurowej czy informatycznej.

Niewątpliwie istotnym elementem podjęcia z nami współpracy jest przerzucenie na nas ryzyka oraz odpowiedzialności za realizowane przez nas zadania, gdyż co do zasady, podmiot zewnętrzny odpowiada za całą szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 471 kodeksu cywilnego) oraz na zasadzie odpowiedzialności deliktowej uregulowanej  w art. 415kc., w którym to ustawodawca określił kwestię tzw. odpowiedzialności za szkodę z tytułu czynu niedozwolonego na zasadzie winy.

Pracownik odpowiada jedynie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 119 Kodeksu Pracy), chyba że szkodę wyrządził z winy umyślnej.

Korzystanie z usług podmiotu zewnętrznego jest więc mniej ryzykowne prawnie od korzystania z usług własnych pracowników oraz nieporównywalnie mniej kosztowne.

Tak więc, korzystając z usług naszej firmy zyskacie Państwo:
w obszarze finansów przedsiębiorstwa:

 • wyprowadzenie kosztów personalnych na zewnątrz w postaci faktury VAT
 • obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez stałe dostosowywanie struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa
 • optymalizację kosztów pracy
 • przeniesienie na firmę AW&T Consulting procesów i kosztów związanych z rekrutacją nowych pracowników
 • ograniczenie kosztów i ryzyka związanego z rotacją oraz absencją chorobową pracowników
 • zwiększenie elastyczności i opłacalności działań Państwa firmy poprzez dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb

w obszarze administracyjno – kadrowym firmy

 • przejęcie przez firmę AW&T Consulting obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, w tym:
  • podpisywanie umów z pracownikami
  • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
  • przeprowadzanie badań lekarskich i monitorowanie terminów tych badań
  • rozliczanie czasu pracy i absencji
  • naliczanie i wypłata wynagrodzeń
  • opłacanie składek ZUS
  • rozliczenie z Urzędem Skarbowym
  • wydawanie świadectw pracy
  • udzielanie wszelkich wyjaśnień w toku kontroli uprawnionym organom instytucji państwowych
  • wydawanie, na życzenie pracowników tymczasowych, zaświadczeń niezbędnych dla banków i innych instytucji

w obszarze rekrutacji

 • możliwość pozyskania pracowników w przypadku wzmożonej ilości zadań do wykonania
 • pozyskanie pracownika na zastępstwo w przypadku zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego stałego pracownika
 • wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe
 • uzyskanie większej płynności zatrudnienia
 • możliwość przejęcia od AW&T Consulting przygotowanego i sprawdzonego pracownika
 • możliwość pozyskania pracowników z innych, niż lokalny rynek źródeł.

Realizacja w Państwa imieniu w/w zadań pozwoli Państwu skoncentrować uwagę na kluczowych zadaniach, w których firma może osiągnąć przewagę konkurencyjną.

AW&T Consulting

Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy
Anna Węclewicz

ul. Wał Miedzeszyński 414/23
03-994 Warszawa

email: kontakt@AWTConsulting.pl
tel. 604-838-618
Fax 22 644-28-10

Projektowanie stron internetowych: Sitte.pl Lublin