Nr licencji agencji zatrudnienia: 10244

Dla Pracodawcow Doradztwo HR Kadry i Place Rekrutacje

Doradztwo-personalneZarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji, jakimi są  pracujący w niej ludzie, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów.

W ramach doradztwa personalnego AW&T Consulting proponuje Państwu pełny zakres usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, do których m.in. należą:

1. Analiza zasobów ludzkich
2. Opracowanie polityki i strategii personalnej
3. Opracowywanie opisów stanowisk pracy
4.  Tworzenie systemów okresowych ocen pracowniczych
5. Opracowanie procedury adaptacji pracowników
6. Planowanie rozwoju kadr
7. Badanie potrzeb szkoleniowych
8. Organizowanie szkoleń, stosownie do potrzeb Klienta.
9. Controling personalny.

1.  Analiza zasobów ludzkich ma na celu ustalenie podstawowych cech charakteryzujących personel danej organizacji, które mogą mieć wpływ na jej efektywność, która to zależy nie tylko od stanu liczebnego personelu, ale także od stanu jakościowego.

2. Strategia personalna ma na celu wypracowanie polityki podejścia do podejmowania decyzji związanych z celami i planami firmy dotyczącymi rekrutacji i selekcji, kierowania rozwojem i ścieżkami karier, zarządzania potencjałem, wynagradzania oraz relacji pracowniczych. Strategia personalna jest składową strategii firmy. Strategia personalna precyzuje kierunki, cele i zasady gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

3. Opis stanowiska pracy to opis podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności. W uproszczeniu opis stanowiska można określić jako dokument opisujący dlaczego stanowisko zostało utworzone i po co istnieje w organizacji.

4. Ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań. Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma charakter procesu długotrwałego. Ocenianie pracowników spełnia kilka funkcji:

  • ewaluacyjna - ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jakości, wywiązywania się z obowiązków, ocena przydatności do pracy na stanowisku,
  • rozwojowa - ocena możliwości rozwijania się pracownika na danym stanowisku,
  • informacyjna - sprawdzenie postrzegania ocenianego przez przełożonych i współpracowników, a także jego oceny dotyczące perspektyw w miejscu pracy, 
  • motywacyjna - sprawdzenie jak ocena wpływa na pracę ocenianego,
  • decyzyjna - stanowi podstawę do zmian kadrowych.

5. Procedury adaptacji pracowników - to dokument opisujący wprowadzenie nowego pracownika do firmy i wdrożeniu go do zadań. Głównym celem procesu adaptacji pracowników jest jak najszybsze i jak najmniej konfliktowe włączenie nowych osób w strukturę organizacji i polega to w dużej mierze na przekazaniu im wzorców zachowań, jakie będą od nich wymagane w procesie pracy.

6. Planowanie rozwoju kadr - to działania polegające na ustaleniu struktury zatrudnienia pod względem ilościowym i jakościowym poprzez utworzenie planów strategicznych i operacyjnych.

7. Badanie potrzeb szkoleniowych – działanie mające na celu zdefiniowanie deficytów u pracowników w zakresie wiedzy i posiadanych kwalifikacji do realizacji swoich zadań.

8. Organizowanie szkoleń – ma na celu umożliwienie pracownikom poszerzanie wiedzy i kwalifikacji poprzez szkolenia .

9. Controlling personalny - to działania związane z koordynacją i kontrolą realizacji planów, które umożliwiają odpowiedni czas reakcji na niepoprawne sytuacje zachodzące w kadrach.  

AW&T Consulting

Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy
Anna Węclewicz

ul. Wał Miedzeszyński 414/23
03-994 Warszawa

email: kontakt@AWTConsulting.pl
tel. 604-838-618
Fax 22 644-28-10

Projektowanie stron internetowych: Sitte.pl Lublin